Chính sách bảo mật

  • Home
  • /
  • Chính sách bảo mật

Một trong các tài sản giá trị của Lửa Việt là lòng tin và sự tín nhiệm của khách hàng đối với việc quản lý thông tin. Khách hàng luôn mong muốn Lửa Việt sẽ quản lý thông tin của họ một cách chính xác, không bị thay đổi hoặc sai sót, và được bảo vệ khỏi việc lấy trộm thông tin hoặc tiết lộ mà không được báo trước.

Nhằm đảm bảo việc quản lý thông tin và tuân thủ các quy định của pháp luật, Lửa Việt sẽ thực hiện các nguyên tắc sau:

– Xác định tầm quan trọng của việc bảo vệ và đảm bảo bí mật thông tin của các khách hàng;

– Chỉ cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho các đối tác trong những trường hợp cần thiết để quản lý hồ sơ khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện các hoạt động tiếp thị hợp pháp hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc thông lệ kinh doanh;

– Phù hợp với các quy định của pháp luật, khi cần thiết phải cung cấp thông tin của khách hàng cho các bên đối tác để thực hiện các hoạt động tiếp thị, khách hàng sẽ được tham vấn để quyết định về việc đồng ý cho phép cung cấp hoặc giới hạn việc cung cấp thông tin trước khi việc cung cấp thông tin được thực hiện;

– Phù hợp với các quy định pháp luật và các thông lệ kinh doanh, khi cần thiết phải cung cấp các thông tin cá nhân của khách hàng cho các đối tác (bao gồm cả các công ty liên kết và không liên kết), Lửa Việt sẽ giao kết các thỏa thuận với bên nhận thông tin để quy định về việc các bên này phải bảo quản các thông tin theo phương thức phù hợp với các chính sách của Lửa Việt, các quy định của luật và thông lệ kinh doanh của ngành;

– Khi cần thiết phải chuyển dữ liệu khách hàng ra nước ngoài, phải tìm hiểu về luồng di chuyển của các dữ liệu nhằm đảm bảo việc tuân thủ các giới hạn về chuyển dữ liệu qua biên giới;

– Tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý các số liệu có thể xác định cá nhân và quy định về chống thư rác và giao dịch qua điện thoại khi thực hiện các công việc kinh doanh thông qua Internet, tiếp thị bằng thư điện tử, tiếp thị qua điện thoại, hoặc gửi thư;

– Xác lập các quy trình và biện pháp bảo mật phù hợp với các chính sách của Lửa Việt để bảo đảm tính bảo mật, riêng tư và toàn vẹn của các thông tin của khách hàng.

Lửa Việt xem trọng trách nhiệm của mình trong việc thu thập, xử lý và sử dụng các thông tin cá nhân. Quý khách hàng hoàn toàn có quyền từ chối cung cấp các thông tin cá nhân khi được đề nghị, tuy nhiên việc quý khách từ chối cung cấp thông tin sẽ gây ra những cản trở khi thực hiện các giao dịch với quý khách.

Vào từng thời điểm, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để phục vụ các hoạt động liên quan đến các giao dịch với quý khách, bao gồm các hoạt động nhằm thực hiện các yêu cầu của quý khách, thẩm định và giải quyết các yêu cầu giải quyết quyền lợi và các công việc liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, hoặc phục vụ cho các công việc nội bộ của Lửa Việt bao gồm việc quản lý và nâng cao hoạt động kinh doanh, đáp ứng các yêu cầu luật định và phục vụ cho các hoạt động tiếp thị và khuyến mại.

Các điều khoản của Lửa Việt có thể thay đổi cho phù hợp hơn và có hiệu lực thay thế cho các bản trước đó.

Quý khách có quyền yêu cầu xem, điều chỉnh hoặc chấm dứt sử dụng các thông tin cá nhân của mình. Việc yêu cầu xem xét và điều chỉnh phải được thực hiện bằng văn bản và gửi đến:

Phòng HCNS – Ban pháp chế
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Lửa Việt
149A Nguyễn Cửu Vân, Phường 4, TP. Tân An, tỉnh Long AnWe take the principle of “business civilization” as the operating philosophy, such as: Customers’ benefits is the top priority in the process of providing products and services; Bring the best value to customers, partners and society on the basis of responsibility, devotion and desire; Get the equality of interests between the parties on the basis of cooperation in business activities, win together.

Contact Us

Head Office: 149A Nguyen Cuu Van,
Tan An City, Long An
Saigon Office: 435b Pham Van Dong,
Binh Thanh District, HCMC
Phone:(+8472) 3838893
Email: admin@luaviet.co
Web:http://luaviet.co
© Copyright 2009 - Lua Viet Group