Triết lý kinh doanh

Chúng tôi lấy tôn chỉ “Kinh doanh là văn minh” làm triết lý hoạt động. Thể hiện qua các quan điểm

  • Lấy lợi ích của khách hàng đặt lên hàng đầu khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ.
  • Lấy trách nhiệm, sự tận tâm và khát vọng để mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng, đối tác, xã hội.
  • Lấy sự bình đẳng về lợi ích giữa các bên trên cơ sở hợp tác trong hoạt động kinh doanh, cùng nhau chiến thắng.

Leave a replyWe take the principle of “business civilization” as the operating philosophy, such as: Customers’ benefits is the top priority in the process of providing products and services; Bring the best value to customers, partners and society on the basis of responsibility, devotion and desire; Get the equality of interests between the parties on the basis of cooperation in business activities, win together.

Contact Us

Head Office: 149A Nguyen Cuu Van,
Tan An City, Long An
Saigon Office: 435b Pham Van Dong,
Binh Thanh District, HCMC
Phone:(+8472) 3838893
Email: admin@luaviet.co
Web:http://luaviet.co
© Copyright 2009 - Lua Viet Group