23
Sep

Quảng cáo được đo lường như thế nào?

Quảng cáo trên tất cả các loại hình truyền thông chúng ta biết đến đều được đo lường theo cấu trúc 3R: Reach (Tiếp cận), Resonance (Phản ứng) và...

Read More