26
Feb

Tiếp thị xã hội và chìa khóa 8P

Event Channel – Thuật ngữ “Tiếp thị xã hội” được Kotler và Zaltman sử dụng lần đầu tiên vào năm 1971 trong bài báo có tựa đề: “Tiếp thị...

Read More