16
Feb

Slogan cho mỹ phẩm, viết thế nào?

Theo Alan Sharpe, một copywriter đã từng viết cho các công ty trong nhóm Fortune 100, có tới 34 cách sáng tạo ra một slogan dễ nhớ nhằm mục...

Read More