10
Feb

Chiến Lược Đại Dương Xanh từ góc nhìn của Philip Kotler và Michael Porter

Theo các tác giả của cuốn sánh “”Blue Ocean Strategy. How to create uncontested Market Space And Make Competition Irrelevant – Chiến Lược Đại Dương Xanh. Cách tạo ra...

Read More