06
Jan

USP – Unique Selling Point: Lợi điểm bán hàng độc nhất

Lợi điểm bán hàng độc nhất – Unique Selling Point (hay Unique Selling Proposition) – USP là một khái niệm trong tiếp thị, chỉ ưu thế bền vững của...

Read More