Tập đoàn Lửa Việt triển khai Văn phòng điện tử

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý luôn được chú trọng đầu tư trong những năm qua. Hệ thống quản lý tự động bằng phần mềm giúp cho quá trình truyền tải thông tin đến các bộ phận phòng ban được nhanh chóng, kịp thời. Đồng thời, là cơ sở để xây dựng và tổ chức hệ thống thông tin độc lập giữa các bộ phận, phòng ban.

Ngày 28/06/2014, Lửa Việt nâng cấp hệ thống quản lý thông tin hiện tại thành văn phòng điện tử. Văn phòng được xây dựng dưới dạng cổng thông tin nội bộ, tập trung xử lý và truyền tải thông tin dưới dạng tin tức điện tử thay cho văn giấy tờ như trước đây. Các chính sách, chế độ được cập nhật theo quy định hiện hành. Hệ thống mẫu biểu, hướng dẫn được thể hiện rõ ràng, đễ trích lục và tìm hiểu.

Tiến tới kỷ niệm 5 năm thành lập công ty, Lửa Việt phấn đấu đưa công nghệ thông tin ứng dụng triệt để phục vụ công tác quản lý và cung cấp dịch vụ. Trước đó, Lửa Việt đã đầu tư hệ thống server truyền tải dữ liệu, nâng cấp các thiết bị hiện tại để triển khai các ứng dụng được dễ dàng. Đáp ứng được như cầu công việc cho các bộ phận, phòng bạn.

Lửa ViệtLeave a Reply