Thông báo Họp Hội đồng Thành viên giữa niên độ 2010

THÔNG BÁO

v/v tổ chức họp Hội đồng thành viên giữa niên độ năm 2010

Kính gửi: QUÝ VỊ THÀNH VIÊN GÓP VỐN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYÊN THÔNG LỬA VIỆT

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH DV&TT LỬA VIỆT được thông qua lần đầu ngày 01 tháng 07 năm 2009 và sửa đổi lần 1 ngày 08/03/2010

Hội đồng Thành viên Công ty TNHH DV&TT LỬA VIỆT kính mời Quý vị thành viên gióp vốn đến tham dự Đại hội thành viên thường niên 2010 với những nội dung cụ thể sau:

– Thời gian: 08 giờ 30, ngày 03 tháng 07 năm 2010

– Địa điểm: Trụ sở chính (149 A, Nguyễn Cửu Vân, Phường 4, TP. Tân An, Long An)

– Đối tượng tham dự: Thành viên gióp vốn Lửa Việt theo quyết định số 02/2010/QĐ-QL/VF ngày 08/03/2010

Nội dung : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

– Tổng kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2010.

– Tái cấu trúc lại công ty lần 2.

  Trong trường hợp Quý thành viên không thể đến dự đại hội được có thể ủy quyền cho người khác hoặc cho đại biểu nhận ủy quyền ( trong danh sách ) theo mẫu Giấy ủy quyền và gửi về công ty trước ngày 20/06/2010.

  Nơi nhận Giấy ủy quyền, kiến nghị :

  Phòng NS – Công ty TNHH DV&TT LỬA VIỆT.

  Địa chỉ: Số 149A Đường Nguyễn Cửu Vân, TP.Tân An, tỉnh Long An

  Điện thoại: (84-72) 3838 893

  Khi tham dự đại hội, vui lòng mang theo Giấy CMND hoặc giấy ủy quyền (trong trường hợp là người ủy quyền ).

  Sự hiện diện của quý vị sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

  Thông báo này thay thư mời.

  TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CHỦ TỊCH

  (Đã ký)

  ĐỖ LƯƠNG TRƯỜNG  Leave a Reply