Thông báo v/v tổ chức họp Hội đồng Thành viên đầu năm 2013

THÔNG BÁO

v/v tổ chức họp Hội đồng thành viên đầu niên độ năm 2013

Kính gửi: QUÝ VỊ THÀNH VIÊN GÓP VỐN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYÊN THÔNG LỬA VIỆT

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH DV&TT LỬA VIỆT được thông qua lần đầu ngày 01 tháng 07 năm 2009 và sửa đổi lần 2 ngày 04/10/2010

Hội đồng Thành viên Công ty TNHH DV&TT LỬA VIỆT kính mời Quý vị thành viên gióp vốn đến tham dự Đại hội thành viên thường niên cuối niên độ 2011 với những nội dung cụ thể sau:

– Thời gian: 08 giờ 30, ngày 02 tháng 02 năm 2013

– Địa điểm: Trụ sở chính (149 A, Nguyễn Cửu Vân, Phường 4, TP. Tân An, Long An)

– Đối tượng tham dự: Thành viên gióp vốn Lửa Việt theo quyết định số 02/2010/QĐ-QL/VF ngày 08/03/2010

Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012

– Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013

– Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012.

– Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ lần 5.

– Phê duyệt phương án thay đổi thành viên góp vốn

– Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ.

– Phê duyệt phương án mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh

– Phê duyệt phương án Cổ phần hóa và đổi tên Công ty TNHH Dịch vụ và Truyền thông Lửa Việt.

– Phê duyệt phương án thành lập 2 văn phòng đại diện.

– Thông qua điều lệ công ty mới

Trong trường hợp Quý thành viên không thể đến dự đại hội được có thể ủy quyền cho người khác hoặc cho đại biểu nhận ủy quyền ( trong danh sách ) theo mẫu Giấy ủy quyền và gửi về công ty trước ngày 20/01/2013.

Nơi nhận Giấy ủy quyền, kiến nghị :

Phòng HCNS – Công ty TNHH DV&TT LỬA VIỆT.

Địa chỉ: Số 149A Đường Nguyễn Cửu Vân, TP.Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: (84-72) 6525 755

Khi tham dự đại hội, vui lòng mang theo Giấy CMND hoặc giấy ủy quyền (trong trường hợp là người ủy quyền ).

Sự hiện diện của quý vị sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Thông báo này thay thư mời.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đỗ Lương TrườngLeave a Reply